Álltalános szerződési feltételek edzők részére

Az általános szerződési feltételek 2013. április 1-től határozatlan ideig hatályosak.

1. A Szolgáltató Megnevezése (székhelye) Mad IT Kft. Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9. II/2a.

2. A Szolgáltató elérhetősége

3. Ügyfélszolgálat: Online ügyfélszolgálat: Információ általános kérdésekkel kapcsolatban:

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározása

4.1 A Szolgáltatás meghatározása, célja, általános jellemző és rövid leírása

4.1.1 A FITTALLIANCE rendszer a Fittalliance Kft kizárólagos tulajdona. A FITTALLIANCE rendszer edzők részére biztosít internet alapú platformot.

Jelen ÁSZF célja a Szolgáltató által nyújtott FITTALLIANCE szolgáltatás általános szerződési feltételeinek összefoglalását. Az ÁSZF-től eltérő feltételeket a Felek az egyedi, együttműködési szerződésben rögzíthetik.

4.2 A szolgáltatás igénybevétele, feltételei

4.2.1 A FITTALLIANCE szolgáltatások igénybevételének a feltétele, hogy az ÁSZF elfogadásakor

hogy a Felhasználó a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa.

 

4.2.2. Nem természetes személy esetén az adatok a következők: neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, a nem természetes személy nevében eljáró képviselő neve, személyi igazolvány száma vagy útlevél száma, mobil telefonszáma (SMS értesítések céljából) és e-mail címe.

Amennyiben az együttműködési szerződés megkötéséhez szükséges adatokat a Felhasználó nem vagy hamisan adja meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

4.3. Szerződési időszak, a szerződés tartama

4.3.1. A szerződés határozatlan időre jön létre.

4.3.2 Az ÁSZF elfogadásának folyamata

A FITTALLIANCE portálon történő belépést követően off-line módon lehetőség van az ÁSZF elfogadására.

Az off-line folyamat szerint a FITTALLIANCE megrendelés kitöltésével a FITTALLIANCE ÁSZF elfogadásra kerül.

Ezt követően a FITTALLIANCE szolgáltatások 1 munkanap alatt az adott ügyfél számára a szolgáltatás elindul.

5. A szerződés módosításának egyes esetei

5.1. Egyoldalú szerződésmódosítás

5.1.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha a szolgáltatás minőségi javítása érdekében a beérkezett felhasználói igények alapján ez szükséges. A Szolgáltató emellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja; vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

5.1.2. Amennyiben az egyoldalú lényeges módosítás a Felhasználó számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, a Felhasználó az értesítéstől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szerződést.

5.1.3. A Szolgáltató nem köteles a jelen pontban foglalt értesítési határidőt az általános szerződési feltételek azon módosításaira alkalmazni, amikor az általános szerződési feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely szolgáltatási díj csökken.

5.2. Változás a Felhasználó adataiban

A Felhasználó köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül írásban tájékoztatni.

A Szolgáltató az említett Felhasználó adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

6. A szolgáltatás korlátozásának, a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének az esetei és feltétele

6.1. A Szolgáltató a szolgáltatást a Felhasználó előzetes vagy egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja:

6.1.1. Amennyiben a Felhasználó elmulasztja a bónuszpontok beváltását sportolói javára.

6.1.2. Amennyiben a Felhasználónak a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 15 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van.

6.1.3. Amennyiben a Felhasználó a díjtartozást kiegyenlíti (vagy a részletfizetést vállalja),úgy a Szolgáltató köteles a szolgáltatás korlátozását 72 órán belül megszüntetni.

6.1.4. Abban az esetben, ha a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás felhasználásával olyan közzététel valósul meg, amely egyéb jogszabályban tiltása alatt álló tartalmat jelenít meg vagy jelentős mértékben sérti a Szolgáltató üzleti érdekeit, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére, és ennek tényét nyilvánosságra hozza.

7. A szolgáltatás szünetelésének esetei

7.1. A szolgáltatás szünetelése az Felhasználó érdekkörébe tartozó ok miatt:

7.1.1. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás használata során a szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az internet etikai szabályokat megszegi, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti.

A szolgáltatásnak a Felhasználó érdekkörében felmerülő szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.2. A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező ok esetén.

7.2.1. Ha a szolgáltatás szüneteltetésére a Felhasználó előzetes, 15 nappal korábban történő értesítése mellett a hálózat-átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatt - más műszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként és naptári hónaponként az 1 munkanapot nem haladhatja meg („rendszeres karbantartás”).

8. A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei

8.1. A szerződés felmondásának szabályai a Felhasználó részéről

8.1.1. A Felhasználó a határozatlan idejű szerződést bármikor, indoklás nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel jogosult felmondani.

8.1.2. A szerződés a Felhasználó részéről történő felmondása a Felhasználót nem mentesíti az együttműködési szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

8.1.3. A Felhasználó a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a Felhasználó előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató 15 napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.

8.2. A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről

8.2.1. Az együttműködési szerződés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje az azonnali hatállyal történő felmondás eseteinek, valamint a 8.2.4. pontban meghatározottak kivételével 30 nap. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződés felmondását írásban köteles megküldeni.

8.2.2. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha a Felhasználó cselekménye az általa feltöltött tartalom alapján kimeríti a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés bűntettének törvényi tényállását. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a felhasználó a Szolgáltató felhívása ellenére nem távolítja el a törvényellenes tartalmat, a rendszerből véglegesen kizárja és feljelentést tesz a rendőrségen.

8.2.3. Ha a felmondás indoka a Felhasználó szerződésszegése és a Felhasználó a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és a Felhasználó ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerződés megszüntetését, úgy az együttműködési szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az ügyfelet a felmondással egyidejűleg értesíteni.

8.2.4. A Szolgáltató az együttműködési szerződés megszegése esetén a szerződést 15 napos határidővel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha a szolgáltatás akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működését, és a Felhasználó ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg. a Felhasználó a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.

A Felhasználó a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre tesz kísérletet, illetve hajt végre. a Felhasználó az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Az értesítésben előírt fizetési póthatáridő 30 nap.

9. A hibabejelentő elérhetősége, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete

9.1. A Szolgáltató köteles hibabejelentő szolgálatot működtetni napi 24 órában folyamatosan, évi 365 (366) napon, ahol a Felhasználó közvetlenül jelezheti a szolgáltatás meghibásodását.

9.2. Az Ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg a Felhasználó a jelen ÁSZF-nek megfelelően fizeti az összes igénybe vett szolgáltatás díját.

9.4. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a Felhasználó értesítési címét vagy más azonosítóját,

a hibajelenség leírását,

a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra),

a hiba okát,

a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra),

a Felhasználó értesítésének módját és időpontját.

9.5. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy a Felhasználó a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

9.6. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként a Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató szolgáltatása nem vagy nem kielégítően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek abból kifolyólag merülnek fel, hogy a Felhasználó a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti.

9.7. A Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.

9.8. Amennyiben a FITTALLIANCE szolgáltatás hibája, hibás működése más Szolgáltató (pl. távközlési Szolgáltató) hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről a Felhasználót értesíti elektronikus úton, amennyiben a Felhasználó megadott mobilszámot vagy email címet (e-mail, sms).

9.9. A Felhasználó, vagy bármely harmadik személy által a Szolgáltatónak okozott kárért, (akár szerződéses akár szerződésen kívüli károkozás), a kártérítés, és a felelősség egyes eseteire a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget a Szolgáltató host számítógépein, hálózati csomópontjain (network hub), továbbá POP pontjain (a “Szolgáltató Internet Hálózat”), valamint az Interneten áthaladó információk tartalmáért – ideértve a software, hardware hibákból, a vírusok által okozott működési rendellenességből, vagy külső beavatkozásból eredő adatvesztést.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatások általi igénybevétele nem sérti a Szolgáltató, vagy bármely harmadik fél szerzői, vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő, más személyiségi, vagy tulajdonjogát; továbbá felel az általa telepített szoftverek működéséért, a szerveren tárolt adatok tartalmáért.

9.10. Vis major: Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (Vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti

katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, illetve nem a Szolgáltató hatáskörében felmerülő műszaki hiba, rendszerleállás.

10. A szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja

A Felek közötti jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére a szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. A szolgáltatások díja, fizetési feltételek

11.1. A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja

11.1.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások mindenkori listaárát az ÁSZF 1. melléklete tartalmazza. Az Edző a jelen megállapodás alapján köteles a Szolgáltató részére az ÁSZF 1. mellékletébe meghatározott ellenértéket megfizetni a sportolóknak kiosztott minden creditpont után.

11.1.2. A Szolgáltató az Edző rendelkezésére bocsát 100 credit pontot csatlakozáskor a Szolgáltatónál vezetett credit nyilvántartásában.

11.1.3 Az Együttműködési/Szolgáltatási szerződés 2.1.4. pontja szerint az Edző köteles előzetes egyenlegfeltöltéssel teljesíteni a Szolgáltató részére a kifizetéseket. Az előzetes egyenlegfeltöltés történhet banki átutalással, bankkártyás és Paypal rendszeren keresztül történő kifizetéssel. Az Edzőnek a Szolgáltatónál vezetett mindenkori creditpont nyilvántartása nem mehet -100 creditpont alá.

11.1.4. A Szolgáltató számlát bocsát ki a Felhasználó számára, amely tartalmazza az egyedi feltételekben meghatározott díjakat. A számlát a Felhasználó a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

11.1.5. A számlák kiküldése postai vagy elektronikus úton történik.

11.1.6. Ha a Felhasználó által megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a Szolgáltató a számlát annak kiküldését követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekinti.

Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete

Az általános szerződési feltételek 2013. április 1-től határozatlan ideig hatályosak.