Adatkezelési Szabályzat

Mad IT KFT.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Mad IT Kft. (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9 II/2a, cégjegyzékszám: 01-09-172945, adószám: 24344517-2-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

A Mad IT Kft. a FITTALLIANCE rendszer üzemeltetője a sporttevékenységgel kapcsolatos motivációs program működtetése céljából a csatlakozó Edző és Sportoló Felhasználók törzs és ponttranzakciós adatait az adatvédelmere vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kezeli és dolgozza fel.

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Mad IT Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Edző és Sportoló egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Név:                                         Mad IT Kft.

Székhely és levelezési cím:                 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9 II/2a.

Telefonszám:                                 +36 22 301-719

E-mail cím:                                 info@fittalliance.com

 

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- felhasználónév,

- saját e-mail cím,

- jelszó,

- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

- telefonszám

 

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az adatkezelésre a www.fittalliance.com internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében awww.fittalliance.com használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a www.fittalliance.com-on elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A www.fittalliance.com-on regisztrált Edzők és a vele kapcsolatban álló egyéb Szolgáltatóknál végrehajtott tranzakciók adatait a FITTALLIANCE rendszer a saját és csatlakozott Edzői üzleti tevékenységük valamint célirányosabb tájékoztatás elősegítése érdekében használják fel.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme.

4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e- mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama 

5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

6.1. Az adatokat elsődlegesen Mad IT Kft. illetve a Mad IT Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni.

6.2. FITTALLIANCE rendszer üzemeltetője időközönként a működéssel, eseményekkel kapcsolatos hírleveleket, tematizált szaktanácsokat, valamint, a FITTALLIANCE rendszeréhez csatlakozott választott Edzők időközönként hírlevelet, blogbejegyzést juttathatnak el elektronikus úton. Ezen elektronikus közlésekről tematizáltan a Felhasználónak jogában áll lemondani a személyes beállításoknál.

 

6.3. A FITTALLIANCE üzemeltetője a birtokába jutott elérhetőségekre csak abban az esetben juttat el harmadik cég által biztosított reklámanyagot, ha azt a Felhasználó kifejezetten engedélyezi.

 

6.4. a FITTALLIANCE üzemeltetője harmadik fél által szponzorált bannert, logót, kizárólag az egyébként is funkcionálisan megérkező e-mail levelekben, illetve saját weboldalán jelenít meg.

 

6.5. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Mad IT Kft. adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Mad IT Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Mad IT Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

7.2. A Mad IT Kft. a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezésicím:         Mad IT Kft.

                        1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9 II/2a.

                        Tel.: +36 .22 301-719

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Mad IT Kft. munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó awww.fittalliance.com oldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Mad IT Kft.a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Mad IT Kft.a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

7.6. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy awww.fittalliance.com használata során bármilyen módon kárt okozott, a Mad IT Kft. jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Mad IT Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A Mad IT Kft. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2.Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a A Mad IT Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. A Mad IT Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4. A Mad IT Kft.  fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Budapest, 2013. április 25.